President Trump Tours Border Wall Prototypes in San Diego - NBC Southern California

    President Trump Tours Border Wall Prototypes in San Diego